Algemene voorwaarden

Financiële verplichtingen

1. Het overeengekomen bedrag is een uitkoopsom, alle op dit bedrag van toepassing zijnde belastingen en premieheffingen zijn niet inbegrepen. Strippers service kwijt de Opdrachtgever van verplichtingen inzake heffing van loonbelasting en premies volks- en werknemers-verzekering.

2. Alle financiële verplichtingen ter verwezenlijking van dit optreden, voorzien en onvoorzien, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artiesten van Strippers service.

3. De artiesten zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever en verbinden zich naar beste kunnen op te treden. De artiesten van Delicious Entertainment heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van Strippers service alleszins bekend te zijn.

4. De artiesten van Strippers service zijn voldoende op tijd voor het optreden op de locatie aanwezig.

Mocht het toch het geval zijn dat de artiest iets verlaat is dan laat Strippers service dit zo spoedig mogelijk weten en zorgt indien nodig/ gewenst voor vervanging.

5. De artiesten van Strippers service en begeleiders hebben recht op voldoende ‘standaard’ consumpties (2 per persoon/per uur aanwezig). De Opdrachtgever stelt hiervoor consumptiebonnen beschikbaar, of draagt er in ieder geval zorg voor dat deze bepaling zal worden nageleefd.

6. De Artiest zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto of biografische bijzonderheden van Strippers service voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

7. De Opdrachtgever is tegenover Strippers service verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

8. Iedere schade aangebracht aan attributen, geluidsapparatuur e.d. van Strippers service zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. Strippers service kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

9. Strippers service is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, attributen etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen. De Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijk podium of een vrije ruimte voor het optreden en voldoende stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van de artiesten onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening, al dan niet ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is Strippers service gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is opdrachtgever gehouden de volledige gage aan de Strippers service uit te betalen.

10. Strippers service behoudt zich het recht voor in geval van Radio/TV-optredens of optredens in het buitenland deze opdracht te annuleren of te verplaatsen in overleg.

11. Alle offertes betreft de workshops en het erotisch dineren worden gemaakt op basis van het aantal opgegeven deelnemers. Indien er bij een bevestiging of nadien sprake is van een ander deelnemersaantal, is Strippers service gerechtigd om de prijs en locatie te wijzigen, dan wel aan te passen.

Annulering striptease, paaldans en gogodans optredens

12. Bij annulering van een striptease paaldans of gogodans optreden binnen 24 uur is de opdrachtgever 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd aan Strippers service.

Annulering workshop paaldansen, buikdansen of striptease

13. Bij annulering van een workshop gelden de volgende termijnen:

Annulering 2 weken voor datum van de geplande workshop 20% annulerings kosten van het totale factuur bedrag.

Annulering 1 tot 6 dagen voor datum van de geplande workshop 50% annulerings kosten van het totale factuur bedrag.

Annulering binnen 24 uur voor datum van de geplande workshop 80% annulerings kosten van het totale factuur bedrag.

Wijziging aantal deelnemers workshop paaldansen, buikdansen of striptease

14. Indien een wijziging van het aantal deelnemers van een workshop niet binnen 2 dagen wordt doorgegeven aan Strippers service worden de kosten voor het aantal personen die niet deelnemen aan de workshop niet in mindering gebracht.

Annulering erotisch dineren

15. Bij annulering van erotisch dineren gelden de volgende termijnen:

Annulering 2 weken voor datum van het geplande erotisch diner 20% annulerings kosten van het totale factuur bedrag.

Annulering 1 tot 6 dagen voor datum van het geplande erotisch diner 50% annulerings kosten van het totale factuur bedrag.

Annulering binnen 24 uur voor datum van het geplande erotisch diner 80% annulerings kosten van het totale factuur bedrag.

Wijziging aantal deelnemers erotisch dineren

16. Indien een wijziging van het aantal deelnemers van een erotisch diner niet binnen 3 dagen wordt doorgegeven aan Strippers service worden de kosten voor het aantal personen die niet deelnemen aan het erotisch diner niet in mindering gebracht.

17. Een annulering of wijziging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven of per email ( deze is alleen rechtsgeldig indien er een lees/ ontvangst bevestiging van Strippers service kan worden overlegd ).

Disclaimer

18. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij Stripper service.

Uw toegang hiertoe houd geen licentie in om deze informatie te veelvoudigen en/of verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Strippers service of derden.

19. Deze website is ter goeder trouw gemaakt doch biedt geen garantie ( expliciet noch impliciet ) voor volledogheid en of juistheid van de informatie die zij bevat. Op deze informatie kunt u zich niet beroepen in verband met beslissingen over de door ons aangeboden diensten.

Algemene voorwaarden was last modified: maart 11th, 2019 by Barry van Kol